Om Tango Haderslev

TANGO HADERSLEV

 www.tangohaderslev.dk

FORENINGENS FORMÅL


Foreningen blev stiftet den 6. oktober 2008, og blev den 30. januar 2009 af Haderslev Kommune godkendt som kulturel forening.


Foreningens formål er at udbrede kendskab til den argentinske tango og tangokulturen.


Den henvender sig til alle interesserede – for herigennem at skabe mulighed for at dyrke denne aktivitet.


Foreningen er upolitisk og åben for alle – uden hensyn til etnisk baggrund og religiøs overbevisning.


Det er foreningens hensigt at iværksætte danseundervisning og andre tiltag såsom workshops, tangoballer, foredrag og andre danseaktuelle arrangementer.


Dette for at give medlemmer og andre interesserede indsigt i tangokulturen og opnå færdigheder i den Argentinske tangodans.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til foreningens formand:


Peter Andresen – tlf. 23 72 99 97

 


 

 

 

VEDTÆGTER


Vedtægter til foreningen ”Tango Haderslev”


§ 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til argentinsk tango og tangokulturen og henvender sig til tangointeresserede for herigennem, at skabe mulighed for at dyrke denne aktivitet. Foreningen er upolitisk og åben for interesserede i alle aldre, uden hensyn til etnisk baggrund og religiøs overbevisning.


Det er foreningens hensigt, at iværksætte danseundervisning for medlemmerne. Desuden andre aktiviteter som workshops, tangoballer, foredrag og andre dansekulturelle arrangementer, for at give medlemmerne og andre interesserede indsigt i tangokulturen og færdigheder i tangodansen.


§ 2. Foreningen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål. Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere, men den eller de ekskluderede har ret til at få eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling. Ved eksklusion har de ekskluderede ingen ret til andel i foreningens formue.


§ 3. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.


§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes generalforsamling en gang om året i februar måned, som indkaldes med 14 dages varsel ved brev til alle medlemmer. Alle medlemmer der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamling har stemmeret.


Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens/bestyrelsens beretning

Fremlæggelse/godkendelse af regnskab

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

Indkomne forslag

Evt.


Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen og såfremt mindst ¼ af medlemmerne fremsender begrundet begæring herom.


§ 5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter, som er valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer evt. sekretær.

Valgene gælder for 2 år, dog afgår 2 efter det første år og 3 efter det andet.


§ 6. Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet  godkendes af generalforsamlingen.

Revisoren påtegner regnskabet.


§ 7. Til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingens afgivne stemmer.

For at mødet skal være beslutningsdygtigt kræves dog:


at ændringerne eller opløsningen er udtrykkeligt nævnt i mødeindkaldelsen.

at mindst ½ af medlemmerne er repræsenteret på mødet.

såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til nyt med sædvanlig varsel. Dette er under alle omstændigheder beslutningsdygtigt ved simpel stemmeflerhed.

Evt. formue tilfalder gadebørn i Buenos Aires.


Copyright @ All Rights Reserved